Встречайте AvesAuto в Европе! Для более детальной информации свяжитесь с нами Подробнее
- Договор оферта

Договор оферта

Договор публичной оферты
Общие положения

1.1. Настоящая оферта, является официальным предложением ФОП Якименко А. А., далее по тексту — «Продавец», заключить Договор купли-продажи товаров дистанционным способом, то есть через Интернет-магазин, далее по тексту — «Договор», и размещает Публичную оферту (предложение) на официальном интернет-сайте Продавца «https://avesauto.ua (далее - «Интернет-сайт»).

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕС-ГРУП» (надалі – Виконавець), щодо укладення Договору на наданняпослуг (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

Цей Договір є публічним, відповідно до ст. 633 та 641 Цивільного кодексу України, та йогоумови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуваннямцієї Оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Офертіумов і оплати послуг, фізична або юридична особа, проводить акцепт цієї Оферти, стає Замовником(акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) послуг (надалі –Замовник).

 1. Акцептування Договору:

1.1 Підтвердженням повного та безумовного акцептування цієї Публічної оферти є внесенняЗамовником оплати за замовлені Послуги у повному обсязі, що свідчить про прийняття ним Публічноїоферти.

1.2 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцемоплати Замовником замовлених Послуг у повному обсязі чи вчинення інших дій, передбаченихДоговором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмовогопримірника Сторонами.

1.3 Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановленихВиконавцем умовах.

1.4 Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттямЗамовником положень Договору, Специфікацій та всіх Додатків, що є невід’ємною складовоючастиною Договору.

 1. Предмет Договору:

2.1   Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику послуги з технічного обслуговування та/або ремонту автомобільного транспортного засобу чи його складових частин на теріторії Замовника, у тому числі з використанням матеріалів як Замовника, так і Виконавця

2.2   Перелік робіт з технічного обслуговування та/або ремонту, а також перелік матеріалів і ціна послуг, визначаються за домовленістю Сторін і вказуються в наряді-заказі, який є невід'ємною частиною цьогоДоговору.

2.3  Виконавець самостійно визначає способи виконання робіт. Виконавець має право залучати до виконанняробіт (окремих видів робіт) третіх осіб, залишаючись в повному обсязі відповідальним перед Замовником завиконані роботи.

 1. 3. Права та обов'язки Сторін

 

3.1 Права та обов'язки Виконавця:

 • вимагати від Замовника своєчасної оплати за надані послуги;
 • якісно й у строки надавати послуги;
 • надавати можливість Замовнику (уповноваженій ним особі) особисто візуально контролювати виконання робіт за Договором за умов  додержання  вимог  безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;
 • безплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання виконаної згідно з Договором роботи;
 • підтверджувати документально види та обсяги виконаних робіт та надавати Замовнику відповідні документи із зазначенням дати виконання.

3.2. Права й обов'язки Замовника.

 • вимагати якісного надання послуг відповідно до умов даного Договору;
 • особисто (або доручити уповноваженій ним особі) візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;
 • отримувати від виконавця документальне підтвердження виду та обсягу виконаного технічного обслуговування чи ремонту транспортного засобу;
 • надати транспортний засіб для проведення робіт;
 • оплатити послуги Виконавця відповідно до умов даного Договору.
 1. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1 Загальна вартість Договору визначається вартістю робіт та матеріалів, які будуть використані Виконавцем протягом дії цього Договору, згідно отриманих Актів виконаних робіт, що є невід’ємною частиною даного Договору.

4.2 Вартість послуг погоджується Сторонами щодо кожного виду робіт і вказується в Акті виконаних робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3 Крім вартості послуг Замовник сплачує Виконавцю вартість матеріалів (у разі надання послуг з матеріалів Виконавця), яка вказується в наряді-замовленні.

4.4 Вартість робіт в процесі виконання робіт може бути змінена внаслідок:

 • необхідності проведення додаткових робіт;
 • неможливості або недоцільності надання будь-яких робіт;
 • необхідності в додаткових автозапчастинах та матеріалах.

4.5 Остаточна вартість робіт вказується в Акті виконаних робіт при прийманні результату робіт Замовником.

4.6 Оплата за надані послуги здійснюється Замовником на підставі рахунку Виконавця в безготівковій формі, в національній грошовій одиниці України, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, що вказаний у розділі 9 цього Договору не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня підписання Акту виконаних робіт.

4.7 Замовник бере на себе зобов'язання прийняти й оплатити надані належним чином послуги, а також вартість використаних матеріалів Виконавця у розмірі, строки та в порядку, що передбачені умовами цього Договору.

4.8 Обмін документами Сторони можуть здійснювати використовуючи електронний зв’язок. Документи, які відправляються в електронному вигляді однією із Сторін іншій Стороні, повинні бути замінені на оригінали шляхом надіслання поштою або вручення представникам Сторін. До отримання оригіналів документів електронні копії документів мають силу оригіналу, погоджують права і обов’язки Сторін і можуть бути використані як докази.

 1. Порядок надання послуг

5.1 Замовник надає Виконавцю транспортний засіб для проведення робіт.

5.2 Матеріали для виконання робіт надаються Виконавцем.

5.3 Матеріали для виконання робіт можуть бути надані Замовником.

5.4 Виконавець не несе відповідальності за якість та пригодність запасних частин і матеріалів наданих Замовником, тим самим за можливі наслідки їх використання.

5.5 Виконавець надає гарантію на матеріали та виконані роботи. Гарантійний термін на автозапчастини встановлюється згідно даних заводу виробника. Гарантійний термін на виконані роботи встановлюється в Гарантійному талоні.

5.6 Передача і приймання робіт оформляється Актом виконаних робіт за формою, яка визначається Виконавцем. Про недоліки, які не можуть бути виявлені візуально, Замовник зобов'язаний сповістити Виконавця не пізніше дії гарантійного терміну.

5.7 Строк виконання робіт - не пізніше 3 робочих днів, з моменту одержання автомобіля від Замовника. У наряд - замовленні може бути зазначений інший строк виконання Робіт. У цьому випадку Виконавець зобов'язується виконати Роботу в строк, зазначений в наряд - замовленні.

 1. Відповідальність сторін

 

6.1 У разі невиконання в термін Замовником п. 4.6. цього Договору, Замовник сплачує пеню у розміріподвійної облікової ставки НБУ, діючої на день прострочення.

6.2 За порушення Виконавцем (з його вини) термінів виконання робіт Замовник має право вимагати відВиконавця сплату неустойки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на день прострочення.

6.3 Збитки, понесені Сторонами в результаті невиконання, або неналежного виконання умов цього Договорувідносяться на винну Сторону крім виплати нею неустойки.

6.4 У випадку, коли неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна із Сторін не несе  відповідальність, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати. В іншому Сторони несутьвідповідальність за невиконання, або неналежне виконання умов цього Договору відповідно до чинногозаконодавства України.

 1. Врегулювання спорів

 

7.1 Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, у зв'язку з ним або з-за різного тлумачення його положень повинні вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

7.2 При неможливості вирішення спору в досудовому порядку, він підлягає розгляду відповідним господарським судом України за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України.

7.3 У разі якщо окремі положення цього Договору є або виявляться недійсними або таким, що суперечить закону, то це не буде поширюватися на дійсність інших положень Договору і в цілому. У цьому випадку Сторони зобов'язані замінити недійсні положення такими законними і дійсними положеннями, які повною мірою відображатимуть наміри Сторін і в ділових відносинах найближче відповідають смислу недійсних положень.                                  

 1. Прикінцеві положення

 

8.1 Виконавець підтверджує достовірність інформації, викладеної в розділі 9 цього Договору. У разі зміни адреси та/або реквізитів, зазначених у розділі 9 цього Договору, Виконавець зобов'язується протягом 5 (п'яти) робочих днів письмово інформувати Замовника про такі зміни.

8.2 Сторони можуть розірвати цей Договір за взаємною згодою, шляхом підписання Додаткової угоди про розірвання цього Договору.

 1. Платіжні і поштові реквізити Виконавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕС-ГРУП»

Юридична адреса: 49038, Україна, м. Дніпро, пл. Десантників, буд. 1.

Адреса для листування: 49033, Україна, м. Дніпро, вул. 152 Дивізії, 6. Савченко Олег Вікторович (до запитання)

Код ЄДРПОУ: 40869591

Код ІПН: 408695904659

р/р UA 10 351005 00000 26001631022400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

р/р UA 11 305299 00000 26003050529144 у АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

Тел. +38(098) 356 80 51

Електронна адреса: [email protected]

Директор Заславський Д.О.

 

 

1.2. Моментом полного и безусловного принятия Покупателем предложения Продавца (акцептом) заключить электронный договор купли-продажи товаров, считается факт оплаты Покупателем заказа на условиях настоящего Договора, в сроки и по ценам, указанным на Интернет-сайте Продавца.

Понятия и определения
2.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:

* «товар» - модели, аксессуары, комплектующие и сопроводительные предметы;

* «Интернет-магазин» - в соответствии с Законом Украины «об электронной коммерции», средство для представления или реализации товара, работы или услуги путем совершения электронной сделки.

* «Продавец» - компания, реализующая товары, представленные на Интернет-сайте.

* «Покупатель» - физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, изложенных ниже.

* «Заказ» - выбор отдельных позиций из перечня товаров, указанных Покупателем при размещении заказа и проведении оплаты.

Предмет Договора
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар на условиях данного Договора.

Настоящий Договор регулирует куплю-продажу товаров в Интернет-магазине, в том числе:

- добровольный выбор Покупателем товаров в Интернет-магазине;

- самостоятельное оформление Покупателем заказа в Интернет-магазине;

- оплата Покупателем заказа, оформленного в Интернет-магазине;

- обработка и доставка заказа Покупателю в собственность на условиях настоящего Договора.

Порядок оформления заказа
4.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой товар, представленный на Сайте Интернет-магазина и имеющийся в наличии.

4.2. Каждая позиция может быть представлена в заказе в любом количестве.

4.3. При отсутствии товара на складе, Менеджер компании обязан поставить Покупателя в известность (по телефону или через электронную почту).

4.4. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его товаром аналогичной модели, отказаться от данного товара, аннулировать заказ.

Порядок оплаты заказа
Наложенным платежом

5.1. Оплата осуществляется по факту получения товара в отделении транспортных компании за наличный расчет в гривнах.

5.2. При не поступлении денежных средств Интернет-магазин оставляет за собой право аннулировать заказ.

Условия доставки заказа

6.1. Доставка товаров, приобретенных в Интернет-магазине, осуществляется до складов транспортных компаний, где и производится выдача заказов.

6.2. Вместе с заказом Покупателю предоставляются документы согласно законодательства Украины.

Права и обязанности сторон:

7.1. Продавец имеет право:

- в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае нарушения Покупателем условий настоящего договора.

7.2. Покупатель обязан:

- своевременно оплатить и получить заказ на условиях настоящего договора.

7.3. Покупатель имеет право:

- оформить заказ в Интернет-магазине;

- оформить электронный договор;

- требовать от Продавца исполнения условий настоящего Договора.

Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в порядке, предусмотренном этим договором и действующим законодательством Украины.

8.2. Продавец не несет ответственности за:

- измененный производителем внешний вид Товара;

- за незначительное несоответствие цветовой гаммы товара, что может отличаться от оригинала товара исключительно из-за разной цветовой передачи мониторов персональных компьютеров отдельных моделей;

- за содержание и правдивость информации, предоставляемой Покупателем при оформлении заказа;

- за задержку и перебои в предоставлении Услуг (обработки заказа и доставке товара), которые происходят по причинам, находящимся вне сферы его контроля;

- за противоправные незаконные действия, осуществленные Покупателем с помощью данного доступа к сети Интернет;

- за передачу Покупателем своих сетевых идентификаторов - IP, MAC-адреса, логина и пароля третьим лицам;

8.3. Покупатель, используя предоставленный ему доступ к сети Интернет, самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный его действиями (лично, даже если под его логином находилось другое лицо) лицам или их имуществу, юридическим лицам, государству или моральным принципам моральности.

8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от выполнения условий этого договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего договора понимаются события, имеющие чрезвычайный, непредвиденный характер, которые исключают или объективно мешают исполнению настоящего договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными способами.

8.5. Стороны прикладывают максимум усилий для решения любых разногласий исключительно путем переговоров.

Другие условия
9.1. Интернет-магазин оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий договор при условии предварительной публикации его на сайте avesauto.ua

9.2. Интернет-магазин создан для организации дистанционного способа продажи товаров через Интернет.

9.3. Покупатель несет ответственность за достоверность указанной при оформлении заказа информации. При этом, при осуществлении акцепта (оформлении заказа и последующей оплаты товара) Покупатель предоставляет Продавцу свое безоговорочное согласие на сбор, обработку, хранение, использование своих персональных данных, в понимании ЗУ «О защите персональных данных».

9.4. Оплата Покупателем оформленного в Интернет-магазине заказа означает полное согласие Покупателя с условиями договора купли-продажи (публичной оферты)

9.5. Фактической датой электронного соглашения между сторонами есть дата принятия условий, в соответствии со ст. 11 Закона Украины «Об электронной коммерции»

9.6. Использование ресурса Интернет-магазина для предварительного просмотра товара, а также для оформления заказа для Покупателя есть бесплатным.

9.7. Информация, предоставляемая Покупателем является конфиденциальной. Интернет-магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях обработки заказа, отправления уведомлений Покупателю, доставки товара, осуществления взаиморасчетов и др.

Порядок возврата товара надлежащего качества
10.1. Возврат товара в Интернет-магазин производится согласно действующего законодательства Украины.

10.2. Возврат товара в Интернет-магазин производится за счет Покупателя.

10.3. При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Интернет-магазин возвращает ему уплаченную за товар денежную сумму по факту возврата товара за вычетом компенсации расходов Интернет-магазина связанных с доставкой товара Покупателю.

Срок действия договора
11.1.Электронный договор считается заключенным с момента получения лицом направившим предложение заключить такой договор, ответа о принятии этого предложения в порядке, определенном частью шестой статьи 11 Закона Украины "Об электронной коммерции".

11.2. До окончания срока действия этот Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон до момента фактической доставки товара, путем возврата денежных средств

11.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в случае невыполнения одной из сторон условий настоящего Договора и в случаях предусмотренных действующим законодательством Украины.

Подбор комплекта автопленок

НОВЫЕ ВЫКРОЙКИ
Messenger Viber Telegram Перезвоните мне